Neste Eesti määrdeainete veebipoe üldtingimused

1. MÕISTED

1.1 Neste on Neste Eesti AS, registrikood 10167511, aadress Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn.

1.2.Klient on Nestega Lepingu sõlminud juriidiline isik.

1.3 Pool/Pooled on ühiselt ja eraldi Neste ja Klient.

1.4 Leping on käesolevad Määrdeainete veebipoe üldtingimused.

1.5 Kaup on Neste poolt müüdav toode/tooted, mille nimekiri paikneb Neste kodulehel määrdeainete “E-pood”.

 

2. ÜLDSÄTTED 

2.1 Leping kehtib Neste ja Kliendi vahelistes suhetes.

2.2 Kliendi või Kliendi volitatud isikutega võivad Pooled leppida kokku ka lepingus kehtestatust erinevates või täiendavates tingimustes e-kirja teel või muus taasesitatavas vormis (edaspidi eritingimus).

2.3 Kui mõni Lepingu tingimus on oma sisult vastuolus poolte kokkulepitud eritingimusega, siis kohaldatakse eritingimusi.

 

3. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1 Kliendil on õigus osta ja volitada teisi isikuid kaupu ostma.

3.2 Klient või tema esindaja (seaduslik esindaja või volitatud isik) on kohustatud Kauba tellimisel ja vastuvõtmisel esitama isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi (-d).

3.3 Klient vastutab kõikide enda ja volitatud esindajate poolt tehtud tehingute ja toimingute eest.

3.4 Klient on kohustatud oma Lepingus märgitud andmete muutumisest informeerima Nestet viivitamatult.

3.5 Kliendil on õigus osta Kaupa tasudes selle eest ettemaksuna või Neste poolt määratud maksetähtaja jooksul.

3.6 Klient kohustub tasuma Kauba eest Neste arvel sätestatud tähtajaks. Kui arvel ei ole kauba eest tasumistähtaega märgitud, kohustub Klient selle eest tasuma hiljemalt kauba kättesaamisel.

 

4. NESTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1 Neste kohustub Kliendile tagama tõese ja nõuetele vastava teabe andmise Kauba kohta.

4.2 Neste garanteerib tema poolt üleantava Kauba vastavuse tootjapoolsetele spetsifikatsioonidele ja tehnilistele tingimustele. 

4.3 Nestel on õigus Kliendile mitte väljastada kaupa, kui Kliendil on Neste ees võlg. 

4.4 Nestel on õigus tühistada Kliendile määratud maksetingimus ja krediidilimiit, kui Nestel tekib kahtlus Kliendi maksevõimes. 

4.5 Nestel on õigus muuta e-poe hinnakirja, sellest eelnevalt Klienti teavitamata.

4.6 Nestel on õigus küsida Kliendilt tagasisidet e-posti või telefoni teel, et välja selgitada Kliendi rahulolu seoses Kauba ostmisega.

4.7 Isikuandmete töötlemisel juhindub Neste privaatsuspoliitikast, mis on leitav kodulehelt www.neste.ee. Neste kohustub tagama andmebaasi turvalisuse ja takistama kõrvalistel isikutel sellele ligipääsu.

 

5. KAUBA ÜLEANDMINE. OMANDIÕIGUSE JA RISKI ÜLEMINEK 

5.1 Kaup antakse Kliendile üle Kliendi tarneaadressil vastavalt Neste tarneprotsessile. 

5.2 Lepingu sõlmimisel eeldatakse, et Klient sõlmib Lepingu oma majandus- või kutsetegevuses. Kauba vastuvõtmisel peab Klient koheselt asja üle vaatama või üle vaadata laskma.

5.3 Kauba mittevastavusel lepingutingimustele peab Klient viivitamata teavitama sellest Nestet ning andma piisavalt täpse kirjelduse Kauba mittevastavuse kohta. 

5.4 Kui Klient on Lepingu sätete kohaselt teavitanud Nestet Kaubal esinevatest puudustest, siis kohustub Neste mõistliku aja jooksul viima Kauba vastavusse Lepingu tingimustega või asendama samaväärsete liigitunnustega Kaubaga. 

5.5 Müüdud asja omandiõigus, läheb Nestelt Kliendile üle pärast Kauba eest tasumist. 

5.6 Risk Kauba kadumise, hävimise, kasutuskõlbmatuks muutumise või riknemise eest läheb Kliendile üle peale kauba üleandmist Kliendile. 

 

6. VASTUTUS 

Kui Klient viivitab Kauba eest tasumisega, on Nestel õigus nõuda viivist null koma kaks (0,2) protsenti arve summast. Peale täiendava tähtaja andmist maksmisega viivitatud arve tasumiseks, on Nestel õigus Leping üles öelda ning nõuda Kliendilt leppetrahvi viiskümmend (50) protsenti Kauba hinnast.

 

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

Kui Kliendi ja Neste vahel tekivad vaidlused, püüavad Klient ja Neste need lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 

8. VÄÄRAMATU JÕUD 

8.1 Vääramatuks jõuks (force majeure) loetakse pooltest sõltumatut ettenägematut olukorda nagu sõda, loodusõnnetus, ekspordi- ja impordikeeld vms, mis takistab või teeb võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise. 

8.2 Vääramatu jõu esinemise korral on Pooled kohustatud teatama sellest viivitamatult teisele lepinguosalisele. Lepingupooled pikendavad Lepingus fikseeritud kohustuste täitmise tähtaegu aja võrra, mil punktis 8.1 nimetatud asjaolud kestavad. 

8.3 Vääramatu jõu, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel, on Lepingu rikkumine vabandatav. 

 

9. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPETAMINE 

9.1 Leping jõustub selle Poolte poolte allakirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajaga kolm aastat. 

9.2 Leping lõpeb Poolte kokkuleppel või ühepoolselt seaduses otseselt ettenähtud juhtudel. 

 

10. POOLTEVAHELISED TEATED 

Lepingupoole teated loetakse teise Poole poolt kättesaaduks juhul, kui need on saadetud e-kirjaga Lepingus näidatud e-posti aadressile ning postitamisest on möödunud 1 tööpäev või tähitud kirjaga Lepingus näidatud aadressile ja tähitud kirja postitamisest on möödunud viis (5) päeva, sõltumata sellest, kas teine Pool on tähitud kirja vastu võtnud või mitte.